Generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra generalforsamling i Foreningen Byens Hus

Afholdt 25. august 2021 kl. 19.00 i Byens Hus, Stationspladsen 12 – 14 Bjerringbro med følgende

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Indkomne forslag
 5. Forslag til handlingsplan og budget
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

 

 

'-._..,

Ad. 1: Valg af dirigent

Jørn Kjærgård – indstillet af bestyrelsen – valgtes som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt korrekt, og dermed var generalforsamlingen beslutningsdygtig.

19 fremmødte var alle medlemmer af Foreningen og dermed stemmeberettigede.

Ad. 2: Bestyrelsens beretning; 

Formanden, Poul Erik Gregersen, redegjorde for bestyrelsens beretning:

 

Det er en udsat generalforsamling, som vi holder i dag. Det er jo fordi Coronaen i praksis har gjort det umuligt at mødes før nu.

Coronaen har også betydet, at mange opgaver, som vi skulle løse har måttet udskydes.

Men her står vi så – i lokaler, som vi jo har lejet af DSB på gode betingelser og med en yderligere kontrakts forhandling pr. 1. juli, hvor vi fik lov til også at disponere over et lokale på 1. salen. Vi har også i kontrakten fået option på at leje resten af bygningen.

I kontrakts forhandlingerne har vi som betingelse for vores underskrift sagt til DSB, at vi ønsker at indlede forhandlinger her til efteråret om køb af stationen. Det er fordi vi så er meget friere stillet og også, at det er meget nemmere at søge fonde om hjælp, når de ved, at pengene bliver i bygningen og ikke i DSB`s lommer.

Vi har også fået løfter om, at vi kan disponere over ventesalen til arrangementer mod at rydde op efter os. Det er vi også interesseret i, idet vi ønsker at sætte døre med gennemsigtigt glas op fra dette lokale ud mod ventesalen. Så får vi mulighed for at forlænge det areal, vi skal bruge f.eks. til fællesspisning – og vi får de rejsendes indblik i vores tilbud om to – go kaffe og vand. (planche vises)

Vi skal også tale med DSB om overtagelse af rengøringen i ventesal og toiletter – for hvis vi gør det, kan vi tjene penge på rengøringen.

Måske husker I fra tidligere, at vi oprindeligt havde ønsket at leje 1. salen først. Men vi fik at vide fra Viborg kommune, at brug af 1. etagen ville være betinget af en autoriseret brandrådgivers rapport. Og den tror vi vil koste op mod 100.000 kr. Det har vi ikke råd til.

Derfor sadlede vi om og fik en ny kontrakt lavet om de lokaler, som vi kalder taxa lokalerne.

 

Jeg håber, at I synes, at de nu ser pæne ud. Hver tirsdag i en periode fra midt i juli og til nu har mange frivillige hjulpet os med at sætte lokalerne i stand. Og samtidig har vi hygget os. Det er vi meget taknemmelige for. Vi har næsten ikke haft nogen udgifter, fordi vi har haft en masse sponsorer til at hjælpe os med alt muligt.

 

I kan se, hvilke sponsorer, vi har haft på tavlen her (peger)

Sammen med ombygningen har vi arbejdet med en masse andre ting.

Vi har lavet en hjemmeside – Lars vil senere vise jer den

Vi har talt med Midttrafik om vores fælles ønsker til lokalerne – og vi skal nu til at give et tilbud om rengøringen i deres lokaler på 1. sal.

Vi har lavet en masse rengøring i ventesalen og uden for huset – og har tilkaldt graffiti fjernere.

Vi har søgt kommunen om at blive et forsamlingshus – og det skal vi tale nærmere med kommunen om på onsdag. Hvis vi får en sådan godkendelse, er vi berettiget til et årligt driftstilskud på 18.300 kr. Vi har også søgt om at blive optaget i Kulturelt Samråd. Det betyder, at vi kan søge støtte fra kommunen til kulturelle aktiviteter.

 

Vi har været vært i kulturugen til flere arrangementer – foredrag og rundvisninger – og vi fik den glæde at der var 75 – 100 besøgende i Byens Hus.

 

Nutiden er, at vi huser Bypedellerne i Bjerringbro. Fremtiden er, at vi har dannet et ”mænds mødesteder” og en e – sports afdeling. Men mange andre ting kunne tænkes:

 

Gå – og cykelmotionister

LOF-arrangementer

Udlejning til medlemmer til festdage

Julefrokoster

Firma events

fællesspisning

Og meget mere

 

Med denne beretning vil jeg afslutte med at sige mange tak til

 

Alle vores trofaste medlemmer

Alle vores dejlige sponsorer

Alle vores frivillige i ombygningen

 

Og endelig en stor tak til mine kolleger i bestyrelsen”

 Ad 3: Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

Foreningens kasserer Lars Haahr fremlagde årsrapporten. Årsrapporten er en ”erklæring om saldobalance” gennemset af statsaut. revisor Jørgen Løbner. Driftsresultatet blev et overskud på kr. 315,- kr. og en balance på kr. 15.848,55 kr. Årsrapporten godkendtes af generalforsamlingen. Rapporten kan sendes via mail, til de medlemmer, som efterspørger dette.

Kassereren redegjorde yderligere for Foreningen likviditet for resten af 2021. Der var p.t. en bankbeholdning på 14.000 kr. og med en årsfakturering pr. 30. september 2021 vil likviditeten være tilstrækkelig om end meget stram resten af året.

 

Ad 4: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

 

Ad 5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget.

Kassereren redegjorde for begge:

 • vi vil nu tilstræbe status som forsamlingshus – møde med kommunen aftalt aug. 2021.
 • ansøgning indgivet til Viborg kommune om optagelse i Kulturelt Samfund. Hvilket også indebærer godkendelse af vores vedtægter.
 • En forudsætning for at tage 1. salen i anvendelse er, at vi får en brandsagkyndig til at lave en rapport om brandsikkerheden på stedet. Der skal etableres en dialog med Viborg kommune herom.
 • Der skal derfor straks igangsættes markedsmæssige aktiviteter – sept. 2021
 • Fokusering på at lære medlemmerne at bruge vores nye hjemmeside.
 • Faste åbningstider etableres
 • Spiritubevilling indhentes
 • Sponsorer søges til køkken, edb-udstyr, døråbning mod ventesal.”

Budgettet for resten af året var indeholdt i den fremlagte likviditetsoversigt.

 

Ad 5 Valg til bestyrelsen.

 • Poul Erik Gregersen og Lars Haahr var på valg.
 • Disse genvalgtes.
 • Desuden indvalgtes Lene Wüpper Mikkelsen i bestyrelsen, der herefter består af 6 medlemmer.

Ad 7: Valg af revisor 

Jørgen Løbner genvalgtes

Ad 8. Evt.

Der var ingen bemærkninger, hvorfor generalforsamlingen afsluttedes med en tak til dirigenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..     ,

 

Godkendt af dirigenten den 22. september 2021.

 

 

 

 

Jørn Kjærgård

 

 

 

Tiltrådt af bestyrelsen den

 

 

 

……………………………   …………………………       ……………………………

 

 

 

 

…………………………..     ………………………….      ……………………………….