Vedtægter

Foreningen Bjerringbro Station -

Byens Hus – senest med ændringer af 12. august 2020

§1Foreningens navn

§1 Foreningen Bjerringbro Station - Byens Hus

§2 Foreningens hjemsted

§2 Viborg Kommune

§3 Foreningens formål

§ 3 Foreningens formål er at skabe og vedligeholde Bjerringbro stationsbygning som en attraktiv ramme til fremme af kontakt og information mellem byens borgere samt pendlere, kulturelle, folkeoplysende og foreningsmæssige aktiviteter til styrkelse af sociale aspekter. Foreningen kan herunder foranledige drift af cafe.

§4 Medlemskab

§ 4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for medlemsskaber samt kontingentet herfor.

Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen v/ et bestyrelsesmedlem. Man er medlem
af foreningen, når medlemskabet er registreret.

Medlemskab ophører ved undladelse af kontingentbetaling. Bestyrelsen fastsætter restancefrister.

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderedemedlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder i lokale /digitale medier med minimum 1 måneds varsel alle
medlemmer til den årlige Generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af april.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

5.4 Alle fremmødte medlemmer har stemmeret

5.5 Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen

5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal - dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden

 

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse afregnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse og suppleant
  • Valg afrevisor
  • Eventuelt

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinærgeneralforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger

7.2 Bestyrelsen består af 5 - 7 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer

7.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges. Halvdelen af bestyrelsen er på valg i ulige år, den anden halvdel i lige år. Ved ulige antal bestyrelsesmedlemmer vælges 1 mere end halvdelen i ulige år.

7.4 Der vælges hvert år på generalforsamlingen suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder en suppleant i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens
stemme afgørende.

7.6 Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for dens interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12)

8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af
generalforsamlingen valgte godkendte revisor

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom respektive indgåelse af nye lejemål skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§10 Vedtægtsændringer

10 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to på hinanden følgende generalforsamlinger, som holdes med højst en måneds mellemrum.

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål i lokalområdet, som besluttes på den opløsende generalforsamling

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 12. august 2020

Underskrift bestyrelsen 24. august 2020